top of page
PODMÍNKY SOUTĚŽE

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené podobě zveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží.

Tato pravidla jsou považována za úplná a konečná.

Účastník soutěže

Tato soutěž je určena pro podnikatelské subjekty, veřejnou a státní správu či neziskové organizace, které mají historii společnosti nejméně 1 rok a mají sídlo společnosti či jeho pobočku na území Jihočeského kraje.

Do soutěže se nemohou přihlásit vítězové (1. místo) všech kategorií minulého ročníku soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady.

Přihlášení do soutěže

Každý zájemce (dále také účastník soutěže) o účast v soutěži vyplní online přihlášku, jejíž součástí je dotazník na webových stránkách projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Senioři v krajích (http://seniorivkrajich.mpsv.cz), Jihočeského paktu zaměstnanosti (www.jcpakt.cz), Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. (www.jsrlz.cz) nebo Sociálním portále Jihočeského kraje (https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/) a odešle jej nejpozději do 31. července 2022. Účastník stvrdí pravdivost údajů poskytnutých v přihlášce čestným prohlášením o pravdivosti údajů.  

Údaje poskytnuté v přihlášce jsou neveřejné a nebudou zveřejňována bez předem poskytnutého souhlasu účastníkem soutěže.  

Účastník soutěže svým přihlášením poskytuje souhlas se zveřejněním informace, že se do soutěže přihlásil.  

Na základě přihlášky mohou být soutěžící osloveni členy hodnotící komise a vyzváni k osobní návštěvě. Ta proběhne na základě domluvy s kontaktní osobou uveřejněnou v přihlášce. Termín návštěvy bude domluven minimálně týden předem. Během návštěvy v organizaci proběhne ověření a doplnění informací ze zaslaného dotazníku od soutěžící společnosti (účastníka soutěže).

V rámci mediální kampaně o Ocenění “Společnost přátelská zaměstnávání lidí 55+” mohou registrovaní účastníci soutěže využít zvýhodněné nabídky mediálního partnera Deník a prezentovat příklady dobré praxe zaměstnávání osob starších 55 let, a to jak v rámci tištěného prostoru, tak na webovém portálu. Účast v této kampani je dobrovolná.

Hodnotící komise

Hodnotící komise bude ustanovena na základě jmenování jednotlivých zástupců z organizátorů soutěže a jejich partnerů. Hodnotící komise bude složena vždy po jednom zástupci za konkrétní organizaci. Hodnotící komise bude celkem sedmičlenná.  

Hodnotící období

Hodnotícím obdobím bude stav k 31. 12. 2021.  

Hodnocení účastníků soutěže  

Výhercem ocenění se stává ta společnost, která získá nejvíce bodů v kritériích hodnocení. V rámci soutěže bude vyhlášen vždy jeden vítěz v rámci dané kategorie společností.  

Kompletní přehled přihlášených a výherců bude k dispozici na výše uvedených internetových stránkách.

Výhercům bude tato cena předána při slavnostním vyhlášení vítězů na podzim roku 2022. Termín slavnostního vyhlášení a místo bude upřesněno v průběhu soutěže.  

Práva a povinnosti

Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím.

Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Ceny v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.

Organizátor neodpovídá za nedoručení výhry v případě nesprávného uvedení kontaktních údajů nebo jejich změny.

K účasti v této soutěži není třeba zakoupit žádný výrobek či službu, ani není třeba poskytnout organizátorovi peněžní či jiný vklad.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži každý soutěžící:

  1. Dává organizátorovi souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím e-mailové adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání informací o průběhu této soutěže.

  2. Dává organizátorovi a společnosti v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu společnost, e-mailová adresa, adresa datové schránky a telefonní číslo, které organizátorovi v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další propagační účely organizátora a to na dobu 3 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu společnost a její adresa ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách společnosti.

  3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním.

Úplná pravidla soutěže budou zveřejněna po celou dobu na webovém portále projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Senioři v krajích (http://seniorivkrajich.mpsv.cz), Jihočeského paktu zaměstnanosti (www.jcpakt.cz), Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. (www.jsrlz.cz) a Sociálním portále Jihočeského kraje (https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/). Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené podobě uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou považována za úplná a konečná.

Souhrnná pravidla soutěže naleznete zde:
bottom of page